پرزنت پک (39)

تمبر جمهوری (41)

تمبر خارجی (48)

تمبرهای افغانستان (4)

تمبرهای لیبی (13)