اسکناس آفریقا (142)

اسکناسهای آسیا (102)

اسکناسهای آمریکا (156)

اسکناسهای اروپا (51)

اسکناسهای استرالیا و اقیانوسیه (18)

اقلام جدید (45)