اسکناس آفریقا (67)

اسکناسهای آسیا (54)

اسکناسهای آمریکا (52)

اسکناسهای اروپا (22)

اسکناسهای استرالیا و اقیانوسیه (1)

اقلام جدید (28)