اسکناس آفریقا (62)

اسکناسهای آسیا (43)

اسکناسهای آمریکا (45)

اسکناسهای اروپا (15)

اسکناسهای استرالیا و اقیانوسیه (1)

اقلام جدید (4)