اسکناس آفریقا (139)

اسکناسهای آسیا (98)

اسکناسهای آمریکا (150)

اسکناسهای اروپا (49)

اسکناسهای استرالیا و اقیانوسیه (8)

اقلام جدید (125)