مشاهده همه 8 نتیجه

سکه نقره عکسی احمدشاه

دو هزار دینار سال 1332
290,000 تومان
سکه نقره عکسی احمدشاه دو هزار دینار سال 1332 کیفیت : عالی - لعابدار

سکه نقره عکسی احمدشاه

دو هزار دینار سال 1332
280,000 تومان
سکه نقره عکسی احمدشاه دو هزار دینار سال 1332 کیفیت : خیلی خوب - کمی لعابدار

سکه نقره رضاشاه

2 ریال سال 1312
325,000 تومان
سکه نقره 2 ریال رضاشاه دو ریال سال 1312 کیفیت : عالی - لعابدار

سکه نقره رضاشاه

2 ریال سال 1312
325,000 تومان
سکه نقره 2 ریال رضاشاه دو ریال سال 1312 کیفیت : عالی - لعابدار

سکه نقره رایج مملکت ایران

دو هزار دینار سال 1305
340,000 تومان
سکه نقره رایج مملکت ایران دو هزار دینار سال 1305 کیفیت : عالی - لعابدار

سکه نقره عکسی رضاشاه

دو هزار دینار سال 1306
300,000 تومان
سکه نقره عکسی رضاشاه دو هزار دینار سال 1306 ضرب لنینگراد کیفیت : عالی - لعابدار

سکه نقره رایج مملکت ایران

دو هزار دینار سال 1305
340,000 تومان
سکه نقره رایج مملکت ایران دو هزار دینار سال 1305 کیفیت : عالی - لعابدار

سکه نقره عکسی رضاشاه

دو هزار دینار سال 1306
300,000 تومان
سکه نقره عکسی رضاشاه دو هزار دینار سال 1306 ضرب لنینگراد کیفیت : عالی - لعابدار