اسکناس 20 شیلینگ اوگاندا

Uganda 20 Shillings P20
135,000 تومان
كشور: اوگاندا واحد پول: شیلینگ شماره کاتالوگ: 20 سال چاپ: 1985 کیفیت:UNC

اسکناس 500 شیلینگ اوگاندا

Uganda 500 Shillings P25
250,000 تومان
كشور: اوگاندا واحد پول: شیلینگ شماره کاتالوگ: 25 سال چاپ: 1986 کیفیت:UNC