اسکناس 50 شیلینگ اوگاندا

Uganda 50 Shillings P20
150,000 تومان
كشور: اوگاندا واحد پول: شیلینگ شماره کاتالوگ: 20 سال چاپ: 1985 کیفیت:UNC

اسکناس 500 شیلینگ اوگاندا

Uganda 500 Shillings P25
250,000 تومان
كشور: اوگاندا واحد پول: شیلینگ شماره کاتالوگ: 25 سال چاپ: 1986 کیفیت:UNC