اسکناس 2000 فرانک گینه

Guinea 2000 Francs Pnew
100,000 تومان
كشور: گینه واحد پول: فرانک شماره کاتالوگ: new سال چاپ: 2018 کیفیت:UNC

اسکناس 1000 فرانک گینه

Guinea 1000 Francs P48
55,000 تومان
كشور: گینه واحد پول: فرانک شماره کاتالوگ: 48 سال چاپ: 2017 کیفیت:UNC