اسکناس 100 فرانک گینه

Guinea 100 Francs P47
55,000 تومان
كشور: گینه واحد پول: فرانک شماره کاتالوگ: 47 سال چاپ: 2015 کیفیت:UNC

اسکناس 25 فرانک قدیمی گینه

Guinea 25 Francs P17
400,000 تومان
كشور: گینه شماره کاتالوگ: 17 سال چاپ: 1960 کیفیت 98% میباشد کیفیت:UNC

اسکناس 10 فرانک قدیمی گینه

Guinea 10 Francs P16
325,000 تومان
كشور: گینه شماره کاتالوگ: 16 سال چاپ: 1960 کیفیت 98% میباشد کیفیت:UNC

اسکناس 2000 فرانک گینه

Guinea 2000 Francs Pnew
100,000 تومان
كشور: گینه واحد پول: فرانک شماره کاتالوگ: new سال چاپ: 2018 کیفیت:UNC

اسکناس 1000 فرانک گینه

Guinea 1000 Francs P48
55,000 تومان
كشور: گینه واحد پول: فرانک شماره کاتالوگ: 48 سال چاپ: 2017 کیفیت:UNC