اسکناس 500 پزو گینه بیسائو

Guinea Bissau 500 Pesos P12
150,000 تومان
كشور: گینه بیسائو واحد پول: پزو شماره کاتالوگ: 12 سال چاپ: 1990 کیفیت: UNC

اسکناس 50 پزو گینه بیسائو

Guinea Bissau 50 Pesos P10
55,000 تومان
كشور: گینه بیسائو واحد پول: پزو شماره کاتالوگ: 10 سال چاپ: 1990 کیفیت: UNC

اسکناس 1000 پزو گینه بیسائو

Guinea Bissau 1000 Pesos P13
175,000 تومان
كشور: گینه بیسائو واحد پول: پزو شماره کاتالوگ: 13 سال چاپ: 1993 کیفیت: UNC