اسکناس 10 دالاسیس گامبیا

Gambia 10 Dalasis P26
75,000 تومان
كشور: گامبیا واحد پول: دالاسیس شماره کاتالوگ: 26 سال چاپ: 2006/2019 کیفیت:UNC

اسکناس 5 دالاسیس گامبیا

Gambia 5 Dalasis P37
55,000 تومان
كشور: گامبیا واحد پول: دالاسیس شماره کاتالوگ: 37 سال چاپ: 2019 کیفیت: UNC

اسکناس 100 دالاسیس گامبیا

Gambia 100 Dalasis Pnew
250,000 تومان
كشور: گامبیا واحد پول: دالاسیس شماره کاتالوگ: new سال چاپ: 2020 کیفیت:UNC

اسکناس 10 دالاسیس گامبیا

Gambia 10 Dalasis P25
35,000 تومان
كشور: گامبیا واحد پول: دالاسیس شماره کاتالوگ: 25 سال چاپ: 2006/2013 کیفیت:UNC فقط 2 برگ تک موجود