اسکناس 100 شیلینگ کنیا

Kenya 100 Shillings P37
225,000 تومان
كشور: کنیا واحد پول: شیلینگ شماره کاتالوگ: 37 سال چاپ: 2000 کیفیت:UNC

اسکناس 20 شیلینگ کنیا

Kenya 20 Shillings P35
120,000 تومان
كشور: کنیا واحد پول: شیلینگ شماره کاتالوگ: 35 سال چاپ: 1996 کیفیت:UNC

اسکناس 20 شیلینگ کنیا (98%)

Kenya 20 Shillings P35 - aUNC
100,000 تومان
كشور: کنیا واحد پول: شیلینگ شماره کاتالوگ: 35 سال چاپ: 1996 کیفیت:UNC

اسکناس 50 شیلینگ کنیا

Kenya 50 Shillings P36
135,000 تومان
كشور: کنیا واحد پول: شیلینگ شماره کاتالوگ: 36 سال چاپ: 1996 کیفیت:UNC