اسکناس 100 شیلینگ کنیا

Kenya 100 Shillings P53
175,000 تومان
كشور: کنیا واحد پول: شیلینگ شماره کاتالوگ: 53 سال چاپ: 2019 کیفیت:UNC

اسکناس 20 شیلینگ کنیا

Kenya 20 Shillings P31
275,000 تومان
كشور: کنیا واحد پول: شیلینگ شماره کاتالوگ: 31 سال چاپ: 1993 کیفیت:UNC

اسکناس 20 شیلینگ کنیا

Kenya 20 Shillings P25
325,000 تومان
كشور: کنیا واحد پول: شیلینگ شماره کاتالوگ: 25 سال چاپ: 1992 کیفیت:UNC

اسکناس 50 شیلینگ کنیا

Kenya 50 Shillings P22
850,000 تومان
كشور: کنیا واحد پول: شیلینگ شماره کاتالوگ: 22 سال چاپ: 1987 سایز اسکناس بزرگ میباشد کیفیت:UNC

اسکناس 50 شیلینگ کنیا

Kenya 50 Shillings P52
100,000 تومان
كشور: کنیا واحد پول: شیلینگ شماره کاتالوگ: 52 سال چاپ: 2019 کیفیت:UNC

اسکناس 10 شیلینگ کنیا

Kenya 10 Shillings P16
175,000 تومان
كشور: کنیا واحد پول: شیلینگ شماره کاتالوگ: 16 سال چاپ: 1978 کیفیت:UNC

اسکناس 10 شیلینگ کنیا

Kenya 10 Shillings P24
225,000 تومان
كشور: کنیا واحد پول: شیلینگ شماره کاتالوگ: 24 سال چاپ: 1992 کیفیت:UNC

اسکناس 100 شیلینگ کنیا

Kenya 100 Shillings P27
850,000 تومان
كشور: کنیا واحد پول: شیلینگ شماره کاتالوگ: 27 سال چاپ: 1992 سایز اسکناس بزرگ میباشد کیفیت:UNC

اسکناس 100 شیلینگ کنیا

Kenya 100 Shillings P37
275,000 تومان
كشور: کنیا واحد پول: شیلینگ شماره کاتالوگ: 37 سال چاپ: 2000 کیفیت:UNC

اسکناس 20 شیلینگ کنیا (98%)

Kenya 20 Shillings P35 - aUNC
135,000 تومان
كشور: کنیا واحد پول: شیلینگ شماره کاتالوگ: 35 سال چاپ: 1996 کیفیت:UNC

اسکناس 20 شیلینگ کنیا

Kenya 20 Shillings P35
175,000 تومان
كشور: کنیا واحد پول: شیلینگ شماره کاتالوگ: 35 سال چاپ: 1996 کیفیت:UNC

اسکناس 50 شیلینگ کنیا

Kenya 50 Shillings P36
225,000 تومان
كشور: کنیا واحد پول: شیلینگ شماره کاتالوگ: 36 سال چاپ: 1996 کیفیت:UNC