اسکناس 500 فرانک کنگو

Congo 500 Francs P8
325,000 تومان
كشور: کنکو واحد پول: فرانک شماره کاتالوگ: 8 سال چاپ: 1990 کیفیت:UNC

اسکناس 500 فرانک کنگو

Congo 500 Francs P96
50,000 تومان
كشور: کنکو واحد پول: فرانک شماره کاتالوگ: 96 سال چاپ: 2013 کیفیت:UNC