اسکناس 50 فرانک کنگو

Congo 500 Francs P97
30,000 تومان
كشور: کنکو واحد پول: فرانک شماره کاتالوگ: 97 سال چاپ: 2020 کیفیت:UNC

اسکناس 100 فرانک کنگو

Congo 100 Francs P98
35,000 تومان
كشور: کنکو واحد پول: فرانک شماره کاتالوگ: 98 سال چاپ: 2013 کیفیت:UNC

اسکناس 500 فرانک کنگو

Congo 500 Francs P8
400,000 تومان
كشور: کنکو واحد پول: فرانک شماره کاتالوگ: 8 سال چاپ: 1990 کیفیت:UNC

اسکناس 500 فرانک کنگو

Congo 500 Francs P96
75,000 تومان
كشور: کنکو واحد پول: فرانک شماره کاتالوگ: 96 سال چاپ: 2013 کیفیت:UNC