اسکناس 10 دلار نامبیا

Nambia 10 Dollars P4
175,000 تومان
كشور: نامبیا واحد پول: دلار شماره کاتالوگ: 4 سال چاپ: 2001 کیفیت:UNC

اسکناس 100 دلار نامبیا

Nambia 100 Dollars P14
800,000 تومان
كشور: نامبیا واحد پول: دلار شماره کاتالوگ: 14 سال چاپ: 2018 کیفیت:UNC

اسکناس 30 دلار نامبیا

Nambia 30 Dollars Pnew
375,000 تومان
كشور: نامبیا واحد پول: دلار شماره کاتالوگ: new سال چاپ: 2020 اسکناس مناسبتی کیفیت:UNC

اسکناس 10 دلار نامبیا

Nambia 10 Dollars P16
50,000 تومان
كشور: نامبیا واحد پول: دلار شماره کاتالوگ: 16 سال چاپ: 2015 کیفیت:UNC

اسکناس 500 فرانک روآندا

Rwanda 500 Francs P38
75,000 تومان
كشور: روآندا واحد پول: فرانک شماره کاتالوگ: 38 سال چاپ: 2013 کیفیت:UNC

اسکناس 10 دلار نامبیا

Nambia 10 Dollars P11
110,000 تومان
كشور: نامبیا واحد پول: دلار شماره کاتالوگ: 11 سال چاپ: 2013 کیفیت:UNC