اسکناس 5000 متیکاس موزامبیک

Mozambique 5000 Meticas P136
85,000 تومان
كشور: موزامبیک واحد پول: متیکاس شماره کاتالوگ: 136 سال چاپ: 1991 کیفیت:UNC

اسکناس 1000 متیکاس موزامبیک

Mozambique 1000 Meticas P135
75,000 تومان
كشور: موزامبیک واحد پول: متیکاس شماره کاتالوگ: 135 سال چاپ: 1991 کیفیت:UNC