اسکناس 50 متیکاس موزامبیک

Mozambique 50 Meticas P129
50,000 تومان
كشور: موزامبیک واحد پول: متیکاس شماره کاتالوگ: 129 سال چاپ: 1986 کیفیت:UNC

ست 4عددی اسکناسهای موزامبیک

Mozambique Set 4pcs
350,000 تومان
كشور: موزامبیک واحد پول: متیکاس شماره کاتالوگ: 116-117-118-119 سال چاپ: 1960-1972 سایز اسکناسها بزرگ میباشد کیفیت:UNC

اسکناس 50 متیکاس موزامبیک

Mozambique 50 Meticas P116
85,000 تومان
كشور: موزامبیک واحد پول: متیکاس شماره کاتالوگ: 116 سال چاپ: 1970 کیفیت:UNC

اسکناس 500 متیکاس موزامبیک

Mozambique 500 Meticas P131
125,000 تومان
كشور: موزامبیک واحد پول: متیکاس شماره کاتالوگ: 131 سال چاپ: 1989 کیفیت:UNC

اسکناس 500000 متیکاس موزامبیک

Mozambique 500000 Meticas P142
650,000 تومان
كشور: موزامبیک واحد پول: متیکاس شماره کاتالوگ: 142 سال چاپ: 2003/2004 کیفیت:UNC

اسکناس 200000 متیکاس موزامبیک

Mozambique 200000 Meticas P141
400,000 تومان
كشور: موزامبیک واحد پول: متیکاس شماره کاتالوگ: 141 سال چاپ: 2003 کیفیت:UNC

اسکناس 100000 متیکاس موزامبیک

Mozambique 100000 Meticas P139
65,000 تومان
كشور: موزامبیک واحد پول: متیکاس شماره کاتالوگ: 139 سال چاپ: 1993 کیفیت:UNC

اسکناس 50000 متیکاس موزامبیک

Mozambique 50000 Meticas P138
60,000 تومان
كشور: موزامبیک واحد پول: متیکاس شماره کاتالوگ: 138 سال چاپ: 1993 کیفیت:UNC

اسکناس 5000 متیکاس موزامبیک

Mozambique 5000 Meticas P136
120,000 تومان
كشور: موزامبیک واحد پول: متیکاس شماره کاتالوگ: 136 سال چاپ: 1991 کیفیت:UNC

اسکناس 1000 متیکاس موزامبیک

Mozambique 1000 Meticas P135
75,000 تومان
كشور: موزامبیک واحد پول: متیکاس شماره کاتالوگ: 135 سال چاپ: 1991 کیفیت:UNC