اسکناس 5 دینار لیبی 99%

Libya 5 Dinar P36
650,000 تومان
كشور: لیبی واحد پول: دینار شماره کاتالوگ: 36 سال چاپ: 1972 کیفیت:UNC

اسکناس 1 دینار لیبی

Libya 1 Dinar Pnew
65,000 تومان
كشور: لیبی واحد پول: دینار شماره کاتالوگ: new سال چاپ: 2019 کیفیت:UNC

اسکناس 1/4 دینار لیبی

Libya 1/4 Dinar P62
100,000 تومان
كشور: لیبی واحد پول: دینار شماره کاتالوگ: 62 سال چاپ: 2002 کیفیت:UNC

اسکناس 10 دینار لیبی

Libya 10 Dinar P66
700,000 تومان
كشور: لیبی واحد پول: دینار شماره کاتالوگ: 66 سال چاپ: 2019 کیفیت:UNC

اسکناس 1 دینار لیبی

Libya 1 Dinar Pnew
65,000 تومان
كشور: لیبی واحد پول: دینار شماره کاتالوگ: new سال چاپ: 2019 کیفیت:UNC