اسکناس 5 پوند سنت هلنا

Saint Helena 5 Pounds P7
850,000 تومان
كشور: سنت هلنا واحد پول: پوند شماره کاتالوگ: 7 سال چاپ: 1981 با تصویر ملکه الیزابت جوان کیفیت: UNC

اسکناس 20 پوند سنت هلنا

Saint Helena 20 Pounds P10
3,750,000 تومان
كشور: سنت هلنا واحد پول: پوند شماره کاتالوگ: 10 سال چاپ: 1986 با تصویر ملکه الیزابت جوان Queen Elizabeth کیفیت: UNC

اسکناس 50 پنس سنت هلنا

Saint Helena 50 Cents P5
950,000 تومان
كشور: سنت هلنا واحد پول: پوند شماره کاتالوگ: 5 سال چاپ: 1979 با تصویر ملکه الیزابت جوان کیفیت: UNC