اسکناس 2000 فرانک تابلویی جیبوتی

Djibouti 2000 Francs P43
1,450,000 تومان
كشور: جیبوتی واحد پول: فرانک شماره کاتالوگ: 43 سال چاپ: 2005/2021 بسیار زیبا و تابلویی کیفیت:UNC

اسکناس 1000 فرانک تابلویی جیبوتی

Djibouti 1000 Francs P42
650,000 تومان
كشور: جیبوتی واحد پول: فرانک شماره کاتالوگ: 42 سال چاپ: 2005/2021 بسیار زیبا و تابلویی کیفیت:UNC

اسکناس 5000 فرانک تابلویی جیبوتی

Djibouti 5000 Francs P38
3,750,000 تومان
كشور: جیبوتی واحد پول: فرانک شماره کاتالوگ: 38 سال چاپ: 1979 بسیار زیبا و تابلویی کیفیت:UNC

اسکناس 1000 فرانک تابلویی جیبوتی

Djibouti 1000 Francs P37
750,000 تومان
كشور: جیبوتی واحد پول: فرانک شماره کاتالوگ: 37 سال چاپ: 1979 - 1988 بسیار زیبا و تابلویی کیفیت:UNC

اسکناس 40 فرانک مناسبتی جیبوتی

Djibouti 40 Francs Pnew
100,000 تومان
كشور: جیبوتی واحد پول: فرانک شماره کاتالوگ: new سال چاپ: 2017 کیفیت:UNC