اسکناس 20 شیلینگ تانزانیا

Tanzania 20 Shillings P15
200,000 تومان
كشور: تانزانیا واحد پول: شیلینگ شماره کاتالوگ: 15 سال چاپ: 1987 کیفیت:UNC

اسکناس 1000 شیلینگ تانزانیا

Tanzania 1000 Shillings P27
325,000 تومان
كشور: تانزانیا واحد پول: شیلینگ شماره کاتالوگ: 27 سال چاپ: 1993 کیفیت:UNC