اسکناس 50 شیلینگ تانزانیا

Tanzania 50 Shillings P19
275,000 تومان
كشور: تانزانیا واحد پول: شیلینگ شماره کاتالوگ: 19 سال چاپ: 1992 کیفیت:UNC

اسکناس 200 شیلینگ تانزانیا

Tanzania 200 Shillings P25
300,000 تومان
كشور: تانزانیا واحد پول: شیلینگ شماره کاتالوگ: 25 سال چاپ: 1993 کیفیت:UNC

اسکناس 10 شیلینگ تانزانیا

Tanzania 10 Shillings P6
450,000 تومان
كشور: تانزانیا واحد پول: شیلینگ شماره کاتالوگ: 6 سال چاپ: 1978 کیفیت:UNC

اسکناس 20 شیلینگ تانزانیا

Tanzania 20 Shillings P15
250,000 تومان
كشور: تانزانیا واحد پول: شیلینگ شماره کاتالوگ: 15 سال چاپ: 1987 کیفیت:UNC

اسکناس 1000 شیلینگ تانزانیا

Tanzania 1000 Shillings P27
325,000 تومان
كشور: تانزانیا واحد پول: شیلینگ شماره کاتالوگ: 27 سال چاپ: 1993 کیفیت:UNC