اسکناس 10 تالا ساموآ

Samoa 10 Tala P45
650,000 تومان
كشور: ساموآ شماره کاتالوگ: 45 سال چاپ: 2019 اسکناس مناسبتی میباشد کیفیت:UNC

اسکناس 20 تالا ساموآ

Samoa 20 Tala Pnew
1,350,000 تومان
كشور: ساموآ شماره کاتالوگ: new سال چاپ: 2023 کیفیت:UNC

اسکناس 10 تالا ساموآ

Samoa 10 Tala Pnew
675,000 تومان
كشور: ساموآ شماره کاتالوگ: new سال چاپ: 2023 کیفیت:UNC

اسکناس 5 تالا ساموآ

Samoa 5 Tala Pnew
375,000 تومان
كشور: ساموآ شماره کاتالوگ: new سال چاپ: 2023 کیفیت:UNC

اسکناس 2 تالا ساموآ

Samoa 2 Tala P31
350,000 تومان
كشور: ساموآ شماره کاتالوگ: 31 سال چاپ: 1990 کیفیت:UNC