اسکناس 1 پانگ تونگا

Tonga 1 Paang P37
125,000 تومان
كشور: تونگا واحد پول: پانگ شماره کاتالوگ: 37 سال چاپ: 2008 کیفیت: UNC

اسکناس 2 پانگ تونگا

Tonga 2 Paang P38
200,000 تومان
كشور: تونگا واحد پول: پانگ شماره کاتالوگ: 38 سال چاپ: 2008 کیفیت: UNC