اسکناس 1 دلار استرالیا

Australia12 Dollars P42
600,000 تومان
كشور: استرالیا واحد پول: دلار شماره کاتالوگ: 42 سال چاپ: 1979 - 1983 کیفیت: UNC

اسکناس 2 دلار استرالیا

Australia 2 Dollars P43
650,000 تومان
كشور: استرالیا واحد پول: دلار شماره کاتالوگ: 43 سال چاپ: 1979 - 1983 کیفیت: UNC