اسکناسهای استرالیا (2)

اسکناسهای تونگا (4)

اسکناسهای جزایر سلیمان (2)

اسکناسهای جزایر کوک (1)

اسکناسهای ساموآ (5)

اسکناسهای فیجی (2)

اسکناسهای وانوآتو (2)