اسکناس 20 پزو کوبا

Cuba 20 Peso P80
375,000 تومان
كشور: کوبا واحد پول: پزو شماره کاتالوگ: 80 سال چاپ: 1960 سری قدیمی - کلاسیک کیفیت:UNC

اسکناس 10 پزو کوبا

Cuba 10 Peso P79
450,000 تومان
كشور: کوبا واحد پول: پزو شماره کاتالوگ: 79 سال چاپ: 1960 سری قدیمی - کلاسیک کیفیت:UNC

اسکناس 3 پزو کوبا

Cuba 3 Peso P127
100,000 تومان
كشور: کوبا واحد پول: پزو شماره کاتالوگ: 127 سال چاپ: 2005 کیفیت:UNC

اسکناس 1 پزو کوبا

Cuba 1 Peso P128
50,000 تومان
كشور: کوبا واحد پول: پزو شماره کاتالوگ: 128 سال چاپ: 2016 کیفیت:UNC