اسکناس 2 پزو کلمبیا

Colombia 2 Pesos P458
100,000 تومان
كشور: کلمبیا واحد پول: پزو شماره کاتالوگ: 458 سال چاپ: 2020 کیفیت:UNC

اسکناس 500 پزو کلمبیا

Colombia 500 Pesos P431
275,000 تومان
كشور: کلمبیا واحد پول: پزو شماره کاتالوگ: 431 سال چاپ: 1992 کیفیت:UNC

اسکناس 200 پزو کلمبیا

Colombia 200 Pesos P429
225,000 تومان
كشور: کلمبیا واحد پول: پزو شماره کاتالوگ: 429 سال چاپ: 1992 کیفیت:UNC

اسکناس 100 پزو کلمبیا

Colombia 100 Pesos P418
475,000 تومان
كشور: کلمبیا واحد پول: پزو شماره کاتالوگ: 418 سال چاپ: 1980 کیفیت:UNC

ست 4عددی اسکناس کلمبیا

Colombia 4pcs Old Set
350,000 تومان
كشور: کلمبیا واحد پول: پزو ست 4عددی اسکناسهای 10و20و50و100 پزو کیفیت:UNC

اسکناس 5000 پزو کلمبیا

Colombia 5000 Pesos P452
275,000 تومان
كشور: کلمبیا واحد پول: پزو شماره کاتالوگ: 452 سال چاپ: 2014 کیفیت:UNC

اسکناس 100 پزو کلمبیا

Colombia 100 Pesos P426
100,000 تومان
كشور: کلمبیا واحد پول: پزو شماره کاتالوگ: 426 سال چاپ: 1991 کیفیت:UNC

اسکناس 50 پزو کلمبیا

Colombia 50 Pesos P425
85,000 تومان
كشور: کلمبیا واحد پول: پزو شماره کاتالوگ: 425 سال چاپ: 1986 کیفیت:UNC

اسکناس 20 پزو کلمبیا

Colombia 20 Pesos P409
85,000 تومان
كشور: کلمبیا واحد پول: پزو شماره کاتالوگ: 409 سال چاپ: 1982 کیفیت:UNC

اسکناس 10 پزو کلمبیا

Colombia 10 Pesos P407
75,000 تومان
كشور: کلمبیا واحد پول: پزو شماره کاتالوگ: 407 سال چاپ: 1980 کیفیت:UNC