اسکناس 100 اینتیس پرو

Peru 100 Intis P133
55,000 تومان
كشور: پرو واحد پول: اینتیس شماره کاتالوگ: 133 سال چاپ: 1987 کیفیت:UNC

اسکناس 1000 اینتیس پرو

Peru 1000 Intis P136
60,000 تومان
كشور: پرو واحد پول: اینتیس شماره کاتالوگ: 136 سال چاپ: 1988 کیفیت:UNC

اسکناس 50 اینتیس پرو

Peru 50 Intis P131
45,000 تومان
كشور: پرو واحد پول: اینتیس شماره کاتالوگ: 131 سال چاپ: 1987 کیفیت:UNC

اسکناس 1000 اینتیس پرو

Peru 1000 Intis P122
165,000 تومان
كشور: پرو واحد پول: اینتیس شماره کاتالوگ: 122 سال چاپ: 1981 کیفیت: UNC

ست 6عددی اسکناس پرو

Peru Set 6pcs
375,000 تومان
كشور: پرو واحد پول: اینتیس شماره کاتالوگ: ----- سال چاپ: 1987/88 کیفیت: UNC

اسکناس 100 سولس پرو

Peru 100 Soles P114
400,000 تومان
كشور: شیلی واحد پول: سولس شماره کاتالوگ: 114 سال چاپ: 1976 کیفیت:UNC

اسکناس 500 سولس پرو

Peru 500 Soles P125A
275,000 تومان
كشور: شیلی واحد پول: سولس شماره کاتالوگ: 125 سال چاپ: 1982 کیفیت:UNC

اسکناس 5000 اینتیس پرو

Peru 5000 Intis P137
75,000 تومان
كشور: پرو واحد پول: اینتیس شماره کاتالوگ: 137 سال چاپ: 1988 کیفیت: UNC

اسکناس 10 اینتیس پرو

Peru 10 Intis P129
45,000 تومان
كشور: پرو واحد پول: اینتیس شماره کاتالوگ: 129 سال چاپ: 1987 کیفیت:UNC