اسکناس 2000 بولیوارس ونزوئلا

Venezuela 2000 Bolivares P77
225,000 تومان
كشور: ونزوئلا واحد پول: بولیوارس شماره کاتالوگ: 77 سال چاپ: 1998 کیفیت:UNC

اسکناس 20 بولیوارس ونزوئلا

Venezuela 20 Bolivares P63
120,000 تومان
كشور: ونزوئلا واحد پول: بولیوارس شماره کاتالوگ: 63 سال چاپ: 1998 کیفیت:UNC

اسکناس 5 بولیوارس ونزوئلا

Venezuela 5 Bolivares P70
75,000 تومان
كشور: ونزوئلا واحد پول: بولیوارس شماره کاتالوگ: 70 سال چاپ: 1989 کیفیت:UNC

اسکناس 100 بولیوارس ونزوئلا

Venezuela 20100 Bolivares P106
40,000 تومان
كشور: ونزوئلا واحد پول: بولیوارس شماره کاتالوگ: 106 سال چاپ: 2018 کیفیت:UNC

اسکناس 500 بولیوارس ونزوئلا

Venezuela 500 Bolivares P94
25,000 تومان
كشور: ونزوئلا واحد پول: بولیوارس شماره کاتالوگ: 94 سال چاپ: 2016/17 کیفیت:UNC

اسکناس 2000 بولیوارس ونزوئلا

Venezuela 20.000 Bolivares P96
25,000 تومان
كشور: ونزوئلا واحد پول: بولیوارس شماره کاتالوگ: 96 سال چاپ: 2016 کیفیت:UNC

اسکناس 20.000 بولیوارس ونزوئلا

Venezuela 20.000 Bolivares P110
50,000 تومان
كشور: ونزوئلا واحد پول: بولیوارس شماره کاتالوگ: 110 سال چاپ: 2019 کیفیت:UNC

اسکناس 50.000 بولیوارس ونزوئلا

Venezuela 50.000 Bolivares P111
85,000 تومان
كشور: ونزوئلا واحد پول: بولیوارس شماره کاتالوگ: 111 سال چاپ: 2019 کیفیت:UNC

اسکناس 1000 بولیوارس ونزوئلا

Venezuela 1000 Bolivares P79
175,000 تومان
كشور: ونزوئلا واحد پول: بولیوارس شماره کاتالوگ: 79 سال چاپ: 1998 کیفیت:UNC

اسکناس 500 بولیوارس ونزوئلا

Venezuela 500 Bolivares P67
125,000 تومان
كشور: ونزوئلا واحد پول: بولیوارس شماره کاتالوگ: 67 سال چاپ: 1998 کیفیت:UNC - کمی موج دارد