اسکناس 500 بولیوارس ونزوئلا

Venezuela 500 Bolivares P67
150,000 تومان
كشور: ونزوئلا واحد پول: بولیوارس شماره کاتالوگ: 67 سال چاپ: 1998 کیفیت:UNC کاغذ اسکناس کمی موج دارد

اسکناس 10 بولیوارس ونزوئلا

Venezuela 10 Bolivares P60
425,000 تومان
كشور: ونزوئلا واحد پول: بولیوارس شماره کاتالوگ: 60 سال چاپ: 1981 کیفیت:UNC

اسکناس 10000 بولیوارس ونزوئلا

Venezuela 10000 Bolivares P85
750,000 تومان
كشور: ونزوئلا واحد پول: بولیوارس شماره کاتالوگ: 85 سال چاپ: 2002 کیفیت:UNC

اسکناس 5000 بولیوارس ونزوئلا

Venezuela 5000 Bolivares P84
300,000 تومان
كشور: ونزوئلا واحد پول: بولیوارس شماره کاتالوگ: 84 سال چاپ: 2002 کیفیت:UNC

اسکناس 1000 بولیوارس ونزوئلا

Venezuela 1000 Bolivares P76
150,000 تومان
كشور: ونزوئلا واحد پول: بولیوارس شماره کاتالوگ: 79 سال چاپ: 1998 کیفیت:UNC

اسکناس 1000 بولیوارس ونزوئلا

Venezuela 1000 Bolivares P79
275,000 تومان
كشور: ونزوئلا واحد پول: بولیوارس شماره کاتالوگ: 79 سال چاپ: 1998 کیفیت:UNC

اسکناس 2000 بولیوارس ونزوئلا

Venezuela 2000 Bolivares P80
275,000 تومان
كشور: ونزوئلا واحد پول: بولیوارس شماره کاتالوگ: 80 سال چاپ: 1998 کیفیت:UNC

اسکناس 2000 بولیوارس ونزوئلا

Venezuela 2000 Bolivares P77
275,000 تومان
كشور: ونزوئلا واحد پول: بولیوارس شماره کاتالوگ: 77 سال چاپ: 1998 کیفیت:UNC

اسکناس 20 بولیوارس ونزوئلا

Venezuela 20 Bolivares P63
120,000 تومان
كشور: ونزوئلا واحد پول: بولیوارس شماره کاتالوگ: 63 سال چاپ: 1998 کیفیت:UNC

اسکناس 5 بولیوارس ونزوئلا

Venezuela 5 Bolivares P70
75,000 تومان
كشور: ونزوئلا واحد پول: بولیوارس شماره کاتالوگ: 70 سال چاپ: 1989 کیفیت:UNC

اسکناس 100 بولیوارس ونزوئلا

Venezuela 20100 Bolivares P106
40,000 تومان
كشور: ونزوئلا واحد پول: بولیوارس شماره کاتالوگ: 106 سال چاپ: 2018 کیفیت:UNC

اسکناس 500 بولیوارس ونزوئلا

Venezuela 500 Bolivares P94
25,000 تومان
كشور: ونزوئلا واحد پول: بولیوارس شماره کاتالوگ: 94 سال چاپ: 2016/17 کیفیت:UNC