اسکناس 5 لمپیرلس هندوراس

Honduras 5 Lempiras P98
85,000 تومان
كشور: هندوراس واحد پول: لمپیراس شماره کاتالوگ: 98 سال چاپ: 2012 کیفیت:UNC

اسکناس 1 لمپیرلس هندوراس

Honduras 1 Lempiras P96
25,000 تومان
كشور: هندوراس واحد پول: لمپیراس شماره کاتالوگ: 96 سال چاپ: 2019 کیفیت:UNC

اسکناس 2 لمپیرلس هندوراس

Honduras 2 Lempiras Pnew
20,000 تومان
كشور: هندوراس واحد پول: لمپیراس شماره کاتالوگ: new سال چاپ: 2016 کیفیت:UNC