اسکناس 5000 پزو مکزیک

Mexico 5000 Pesos P85
200,000 تومان
كشور: مکزیک واحد پول: پزو سال چاپ: 1985 شماره کاتالوگ: 85 کیفیت:UNC

اسکناس 5 پزو مکزیک

Mexico 5 Pesos P60
350,000 تومان
كشور: مکزیک واحد پول: پزو سال چاپ: 1959 شماره کاتالوگ: 60 کیفیت:UNC

اسکناس 1 پزو مکزیک

Mexico 1 Pesos P59
175,000 تومان
كشور: مکزیک واحد پول: پزو سال چاپ: 1970 شماره کاتالوگ: 59 کیفیت:UNC

اسکناس 5000 پزو مکزیک

Mexico 5000 Pesos P88
450,000 تومان
كشور: مکزیک واحد پول: پزو سال چاپ: 1987 شماره کاتالوگ: 88 کیفیت:UNC

اسکناس 100 پزو مکزیک

Mexico 100 Pesos Pnew
650,000 تومان
كشور: مکزیک واحد پول: پزو سال چاپ: 2021 شماره کاتالوگ: new کیفیت:UNC