اسکناس 5 اسکودوس شیلی

Chile 5 Soles P119
450,000 تومان
كشور: شیلی واحد پول: اسکودوس شماره کاتالوگ: 119 سال چاپ: 1958/59 کیفیت: aUNC  98%

اسکناس 10 اسکودوس شیلی

Chile 10 Soles P120
500,000 تومان
كشور: شیلی واحد پول: اسکودوس شماره کاتالوگ: 120 سال چاپ: 1958/59 کیفیت:UNC

اسکناس 10 اسکودوس شیلی

Chile 10 Soles P142
500,000 تومان
كشور: شیلی واحد پول: اسکودوس شماره کاتالوگ: 142 سال چاپ: 1970/73 کیفیت: aUNC  شکستگی کوچکی در گوشه دارد

اسکناس 50 اسکودوس شیلی

Chile 50 Soles P126
200,000 تومان
كشور: شیلی واحد پول: اسکودوس شماره کاتالوگ: 134 سال چاپ: 1960/61 کیفیت:UNC

اسکناس 10 اسکودوس شیلی

Chile 10 Soles P143
250,000 تومان
كشور: شیلی واحد پول: سولس شماره کاتالوگ: 143 سال چاپ: 1967/76 کیفیت:UNC

اسکناس 1/2 اسکودوس شیلی

Chile 1/2 Soles P134
250,000 تومان
كشور: شیلی واحد پول: سولس شماره کاتالوگ: 134 سال چاپ: 1962/75 کیفیت:UNC

اسکناس 50 اسکودوس شیلی

Chile 50 Escudos P140
250,000 تومان
كشور: شیلی واحد پول: اسکودوس شماره کاتالوگ: 140 سال چاپ: 1962-1975 سایز بزرگ کیفیت:UNC