اسکناس 10 کروزیروس برزیل

Brazil 10 Cruzeiros P167
200,000 تومان
كشور: Brazil شماره کاتالوگ: 167 سال چاپ: 1966/67 کیفیت:UNC

اسکناس 5000 کروزیروس برزیل

Brazil 5000 Cruzeiros P202
225,000 تومان
كشور: Brazil شماره کاتالوگ: 202 سال چاپ: 1981/86 کیفیت: UNC-  99%

اسکناس 200 کروزیروس برزیل

Brazil 200 Cruzeiros P199
100,000 تومان
كشور: Brazil شماره کاتالوگ: 199 سال چاپ: 1981/84 کیفیت:UNC

اسکناس 100 کروزیروس برزیل

Brazil 100 Cruzeiros P198
75,000 تومان
كشور: Brazil شماره کاتالوگ: 198 سال چاپ: 1981/84 کیفیت:UNC

اسکناس 2 کروزیروس برزیل

Brazil 2 Cruzeiros P157
225,000 تومان
كشور: Brazil شماره کاتالوگ: 157 سال چاپ: 1956/58 کیفیت:UNC

اسکناس 2 کروزیروس برزیل

Brazil 2 Cruzeiros P151
250,000 تومان
كشور: Brazil شماره کاتالوگ: 151 سال چاپ: 1954/58 کیفیت:UNC

اسکناس 100 کروزیروس برزیل

Brazil 100 Cruzeiros P185
275,000 تومان
كشور: Brazil شماره کاتالوگ: 185 سال چاپ: 1966/67 کیفیت:UNC

اسکناس 10 کروزیروس برزیل

Brazil 10 Cruzeiros P183
175,000 تومان
كشور: Brazil شماره کاتالوگ: 183 سال چاپ: 1966/67 کیفیت:UNC

اسکناس 1 کروزیروس برزیل

Brazil 1 Cruzeiros P150
150,000 تومان
كشور: Brazil شماره کاتالوگ: 150 سال چاپ: 1954/58 کیفیت:UNC

اسکناس 500 کروزیروس برزیل

Brazil 500 Cruzeiros P200
150,000 تومان
كشور: Brazil شماره کاتالوگ: 200 سال چاپ: 1981/85 کیفیت:UNC

اسکناس 50 کروزیروس برزیل

Brazil 50 Cruzeiros P184
175,000 تومان
كشور: Brazil شماره کاتالوگ: 184 سال چاپ: 1966/67 کیفیت:UNC - پایین اسکناس سمت چپ لک زرد نامحسوس دارد

اسکناس 1000 کروزیروس برزیل

Brazil 1000 Cruzeiros P201
150,000 تومان
كشور: Brazil شماره کاتالوگ: 201 سال چاپ: 1981/86 کیفیت:UNC