اسکناس 50 پزو اروگوئه

Uruguay 50 Pesos P100
225,000 تومان
كشور: اروگوئه واحد پول: پزو شماره کاتالوگ: 100 سال چاپ: 2018 کیفیت:UNC

اسکناس 2000 پزو اروگوئه

Uruguay 2000 Pesos P68
275,000 تومان
كشور: اروگوئه واحد پول: پزو شماره کاتالوگ: 68 سال چاپ: 1989 کیفیت:UNC

اسکناس 5 پزو اروگوئه

Uruguay 5 Pesos P80
200,000 تومان
كشور: اروگوئه واحد پول: پزو شماره کاتالوگ: 80 سال چاپ: 1998 کیفیت:UNC