ست 7عددی اسکناس آرژانتین

Argentina 7pcs Complete Set
500,000 تومان
كشور: آرژانتین واحد پول: پزو شامل اسکنا های 1و5و10و50و100و500و1000 پزو کیفیت:UNC

اسکناس 100 پزو آرژانتین

Argentina 100 Pesos P358
195,000 تومان
كشور: آرژانتین واحد پول: پزو شماره کاتالوگ: 358 سال چاپ: 2012 - 2016 کیفیت:UNC

اسکناس 1000 پزو آرژانتین

Argentina 1000 Pesos Pnew
650,000 تومان
كشور: آرژانتین واحد پول: پزو شماره کاتالوگ: new سال چاپ: 2017 - 2022 کیفیت: UNC

اسکناس 5 پزو آرژانتین

Argentina 5 Pesos P312
60,000 تومان
كشور: آرژانتین واحد پول: پزو شماره کاتالوگ: 312 سال چاپ: 1983-1984 کیفیت:UNC

اسکناس 50 پزو آرژانتین

Argentina 50 Pesos P350
225,000 تومان
كشور: آرژانتین واحد پول: پزو شماره کاتالوگ: 315 سال چاپ: 1983-1985 کیفیت: UNC

اسکناس 2 پزو آرژانتین

Argentina 2 Pesos P340
550,000 تومان
كشور: آرژانتین واحد پول: پزو شماره کاتالوگ: 340 سال چاپ: 1992-1993 کیفیت:UNC

اسکناس 100 پزو آرژانتین – 90%

Argentina 10 Pesos P315(راست بالا شکستگی دارد)
50,000 تومان
كشور: آرژانتین واحد پول: پزو شماره کاتالوگ: 315 سال چاپ: 1983-1985 کیفیت:UNC

اسکناس 10 پزو آرژانتین

Argentina 10 Pesos P360
35,000 تومان
كشور: آرژانتین واحد پول: پزو شماره کاتالوگ: 360 سال چاپ: 2016 کیفیت:UNC

اسکناس 100 آسترالس آرژانتین

Argentina 100 Australes P327
65,000 تومان
كشور: آرژانتین واحد پول: آسترالس شماره کاتالوگ: 327 سال چاپ: 1985-1990 کیفیت:UNC

اسکناس 10 پزو آرژانتین

Argentina 50 Pesos P295
75,000 تومان
كشور: آرژانتین واحد پول: پزو شماره کاتالوگ: 295 سال چاپ: 1974-1976 کیفیت:UNC

اسکناس 50 پزو آرژانتین

Argentina 50 Pesos P296
65,000 تومان
كشور: آرژانتین واحد پول: پزو شماره کاتالوگ: 296 سال چاپ: 1974 کیفیت:UNC