اسکناس 1 پزو آرژانتین

Argentina 1 Pesos P339
200,000 تومان
كشور: آرژانتین واحد پول: پزو شماره کاتالوگ: 339 سال چاپ: 1992/94 کیفیت:UNC

اسکناس 10000 پزو آرژانتین

Argentina 10000 Pesos P307
175,000 تومان
كشور: آرژانتین واحد پول: پزو شماره کاتالوگ: 306 سال چاپ: 1976/83 کیفیت:UNC

اسکناس 10 پزو آرژانتین

Argentina 10 Pesos P270
650,000 تومان
كشور: آرژانتین واحد پول: پزو شماره کاتالوگ: 270 سال چاپ: 1954/63 کیفیت:UNC

اسکناس 1 پزو آرژانتین

Argentina 1 Pesos P260
350,000 تومان
كشور: آرژانتین واحد پول: پزو شماره کاتالوگ: 260 سال چاپ: 1947 کیفیت:UNC

اسکناس 1000 پزو آرژانتین

Argentina 1000 Pesos Pnew
275,000 تومان
كشور: آرژانتین واحد پول: پزو شماره کاتالوگ: new سال چاپ: 2023 کیفیت:UNC

اسکناس 2000 پزو آرژانتین

Argentina 2000 Pesos Pnew
550,000 تومان
كشور: آرژانتین واحد پول: پزو شماره کاتالوگ: new سال چاپ: 2023 کیفیت:UNC

اسکناس 50000 پزو آرژانتین

Argentina 50000 Pesos P307
350,000 تومان
كشور: آرژانتین واحد پول: پزو شماره کاتالوگ: 307 سال چاپ: 1978/83 کیفیت:UNC

اسکناس 50 پزو آرژانتین

Argentina 50 Pesos P314
75,000 تومان
كشور: آرژانتین واحد پول: پزو شماره کاتالوگ: 314 سال چاپ: 1983-1985 کیفیت:UNC

اسکناس 100 پزو آرژانتین

Argentina 100 Pesos P302
100,000 تومان
كشور: آرژانتین واحد پول: پزو شماره کاتالوگ: 302 سال چاپ: 1976/1978 کیفیت:UNC

اسکناس 10 پزو آرژانتین

Argentina 10 Pesos P313
75,000 تومان
كشور: آرژانتین واحد پول: پزو شماره کاتالوگ: 313 سال چاپ: 1985/1984 کیفیت:UNC

اسکناس 5.000 پزو آرژانتین

Argentina 5.000 Pesos P305
150,000 تومان
كشور: آرژانتین واحد پول: پزو شماره کاتالوگ: 305 سال چاپ: 1977/1981 کیفیت:UNC

اسکناس 5.000 پزو آرژانتین

Argentina 5.000 Pesos P318
500,000 تومان
كشور: آرژانتین واحد پول: پزو شماره کاتالوگ: 318 سال چاپ: 1985/1984 کیفیت:UNC