اسکناس 50 پزو آرژانتین

Argentina 50 Pesos P314
65,000 تومان
كشور: آرژانتین واحد پول: پزو شماره کاتالوگ: 314 سال چاپ: 1983-1985 کیفیت:UNC

اسکناس 100 پزو آرژانتین

Argentina 100 Pesos P302
85,000 تومان
كشور: آرژانتین واحد پول: پزو شماره کاتالوگ: 302 سال چاپ: 1976/1978 کیفیت:UNC

اسکناس 10 پزو آرژانتین

Argentina 10 Pesos P313
70,000 تومان
كشور: آرژانتین واحد پول: پزو شماره کاتالوگ: 313 سال چاپ: 1985/1984 کیفیت:UNC

اسکناس 5.000 پزو آرژانتین

Argentina 5.000 Pesos P305
150,000 تومان
كشور: آرژانتین واحد پول: پزو شماره کاتالوگ: 305 سال چاپ: 1977/1981 کیفیت:UNC

اسکناس 5.000 پزو آرژانتین

Argentina 5.000 Pesos P318
450,000 تومان
كشور: آرژانتین واحد پول: پزو شماره کاتالوگ: 318 سال چاپ: 1985/1984 کیفیت:UNC

اسکناس 50 پزو آرژانتین جدید

Argentina 50 Pesos New
65,000 تومان
كشور: آرژانتین واحد پول: پزو شماره کاتالوگ: new سال چاپ: 2018 کیفیت:UNC

اسکناس 10.000 پزو آرژانتین

Argentina 10.000 Pesos P322
150,000 تومان
كشور: آرژانتین واحد پول: پزو شماره کاتالوگ: 322 سال چاپ: 1985 کیفیت:UNC

اسکناس 500 پزو آرژانتین

Argentina 500 Pesos P303
65,000 تومان
كشور: آرژانتین واحد پول: پزو شماره کاتالوگ: 304 سال چاپ: 1976/1983 کیفیت:UNC

اسکناس 1000 پزو آرژانتین

Argentina 1000 Pesos P304
65,000 تومان
كشور: آرژانتین واحد پول: پزو شماره کاتالوگ: 304 سال چاپ: 1976/1983 کیفیت:UNC

اسکناس 100 پزو آرژانتین

Argentina 100 Pesos P277-au
450,000 تومان
كشور: آرژانتین واحد پول: پزو شماره کاتالوگ: 277 سال چاپ: 1969-1967 کیفیت: Au-Xf   دارای تای وسط میباشد

اسکناس 500 پزو آرژانتین

Argentina 500 Australes P328
75,000 تومان
كشور: آرژانتین واحد پول: پزو شماره کاتالوگ: 328 سال چاپ: 1990-1988 کیفیت:UNC

اسکناس 500 پزو آرژانتین

Argentina 500 Pesos P316
95,000 تومان
كشور: آرژانتین واحد پول: پزو شماره کاتالوگ: 316 سال چاپ: 1984 کیفیت:UNC