اسکناس 100 ریل کامبوج

Cambodia 100 Riels P65
15,000 تومان
كشور: کامبوج واحد پول: ریل شماره کاتالوگ: 65 سال چاپ: 2014 کیفیت:UNC

اسکناس 200 ریل کامبوج

Cambodia 200 Riels Pnew
20,000 تومان
كشور: کامبوج واحد پول: ریل شماره کاتالوگ: new سال چاپ: 2022 کیفیت:UNC

اسکناس 10.000 ریل کامبوج

Cambodia 10.000 Riels P69
300,000 تومان
كشور: کامبوج واحد پول: ریل شماره کاتالوگ: 69 سال چاپ: 2015 کیفیت:UNC

اسکناس 1000 ریل کامبوج

Cambodia 2000 Riels P67
35,000 تومان
كشور: کامبوج واحد پول: ریل شماره کاتالوگ: 67 سال چاپ: 2016 کیفیت:UNC

اسکناس 100 ریل کامبوج

Cambodia 100 Riels P8
75,000 تومان
كشور: کامبوج واحد پول: ریل شماره کاتالوگ: 8 سال چاپ: 1972 کیفیت:UNC

اسکناس 15.000 ریل کامبوج

Cambodia 15.000 Riels P71
575,000 تومان
كشور: کامبوج واحد پول: ریل شماره کاتالوگ: 71 سال چاپ: 2019 کیفیت:UNC

اسکناس 20.000 ریل کامبوج

Cambodia 20.000 Riels P60
500,000 تومان
كشور: کامبوج واحد پول: ریل شماره کاتالوگ: 60 سال چاپ: 2008 کیفیت:UNC

اسکناس 50 ریل کامبوج

(لک دارد)-Cambodia 50 Riel P7
50,000 تومان
كشور: کامبوج واحد پول: ریل شماره کاتالوگ: 7 سال چاپ: 1972 کیفیت:UNC