اسکناس 2000 دنگ ویتنام

Vietnam 2000 Dong P107
30,000 تومان
كشور: ویتنام واحد پول: دنگ شماره کاتالوگ: 107 سال چاپ: 1988 کیفیت:UNC

ست اسکناسهای ویتنام

Vietnam Set 5 pcs
200,000 تومان
كشور: ویتنام واحد پول: دنگ سال چاپ: 1991 - 1987 شماره کاتالوگ: 100-108 کیفیت:UNC

اسکناس 5000 دنگ ویتنام

Vietnam 5000 Dong P108
65,000 تومان
كشور: ویتنام واحد پول: دنگ سال چاپ: 1991 شماره کاتالوگ: 108 کیفیت:UNC

اسکناس 1000 دنگ ویتنام

Vietnam 1000 Dong P106
20,000 تومان
كشور: ویتنام واحد پول: دنگ سال چاپ: 1988 شماره کاتالوگ: 106 کیفیت:UNC