اسکناس 10 پاتاکاس ماکائو

Macau 10 Patacas 2013
225,000 تومان
كشور: ماکائو واحد پول: پاتاکاس شماره کاتالوگ: --- سال چاپ: 2013 کیفیت: UNC

اسکناس 20 پاتاکاس ماکائو

Macau 20 Patacas P109
350,000 تومان
كشور: ماکائو واحد پول: پاتاکاس شماره کاتالوگ: 109 سال چاپ: 2013 کیفیت: UNC

اسکناس 10 پاتاکاس ماکائو

Macau 10 Patacas P80
375,000 تومان
كشور: ماکائو واحد پول: پاتاکاس شماره کاتالوگ: 80 سال چاپ: 1991 کیفیت: UNC

اسکناس 10 پاتاکاس ماکائو

Macau 10 Patacas P77
375,000 تومان
كشور: ماکائو واحد پول: پاتاکاس شماره کاتالوگ: 77 سال چاپ: 2003 کیفیت: UNC

اسکناس 20 پاتاکاس ماکائو

Macau 20 Patacas P71
550,000 تومان
كشور: ماکائو واحد پول: پاتاکاس شماره کاتالوگ: 71 سال چاپ: 1999- با ویژگی عکس برجسته در زیر نور ماوراء بنفش کیفیت: UNC