اسکناس 5 روپیه مالدیو

Maldives 5 Rupees P26
75,000 تومان
كشور: مالدیو واحد پول: روپیه شماره کاتالوگ: 26 سال چاپ: 2017 کیفیت:UNC

اسکناس 5 روپیه مالدیو

Maldives 5 Rupees P18
125,000 تومان
كشور: مالدیو واحد پول: روپیه شماره کاتالوگ: 18 سال چاپ: 2011 کیفیت:UNC