اسکناس 200 پزو مناسبتی فیلیپین

Philippiness 200 Pesos P212
275,000 تومان
كشور: فیلیپین واحد پول: پزو شماره کاتالوگ: 212 ( مناسبتی ) سال چاپ: 2009 کیفیت:UNC

اسکناس 20 پزو مناسبتی فیلیپین

Philippiness 20 Pesos P162
75,000 تومان
كشور: فیلیپین واحد پول: پزو شماره کاتالوگ: 162 ( مناسبتی ) سال چاپ: 1974-1985 کیفیت:UNC

اسکناس 10 پزو فیلیپین

Philippiness 10 Pesos P187
65,000 تومان
كشور: فیلیپین واحد پول: پزو شماره کاتالوگ: 187 سال چاپ: 2001 کیفیت:UNC

اسکناس 10 پزو فیلیپین

Philippiness 10 Pesos P187 -( لک دارد )
55,000 تومان
كشور: فیلیپین واحد پول: پزو شماره کاتالوگ: 187 سال چاپ: 2001  - لک دارد کیفیت:UNC

اسکناس 10 پزو فیلیپین

Philippiness 10 Pesos P154
60,000 تومان
كشور: فیلیپین واحد پول: پزو شماره کاتالوگ: 154 سال چاپ: 1973 - مناسبتی کیفیت:UNC

اسکناس 20 پزو فیلیپین

Philippiness 20 Pesos P182
55,000 تومان
كشور: فیلیپین واحد پول: پزو شماره کاتالوگ: 182 سال چاپ: 2008 کیفیت:UNC

اسکناس 20 پزو فیلیپین

Philippiness 20 Pesos P150
55,000 تومان
كشور: فیلیپین واحد پول: پزو شماره کاتالوگ: 150 سال چاپ: 1970 کیفیت:UNC