اسکناس 100 بیسه عمان

Oman 100 Baisa P13
600,000 تومان
كشور: عمان واحد پول: ریال شماره کاتالوگ: 13 سال چاپ: 1977 سری خنجر - کمیاب کیفیت:UNC

اسکناس 100 بیسه عمان

Oman 100 Baisa P31
25,000 تومان
كشور: عمان واحد پول: ریال شماره کاتالوگ: 31 سال چاپ: 1995 کیفیت:UNC