اسکناس 5000 لیر سوریه

Syria 5000 Lira Pnew
90,000 تومان
كشور: سوریه کیفیت:UNC واحد پول: لیر سال چاپ: 2019 شماره کاتالوگ: new

اسکناس 500 لیر سوریه

Syria 500 Lira P110
90,000 تومان
كشور: سوریه کیفیت:UNC واحد پول: لیر سال چاپ: 1998 شماره کاتالوگ: 110

اسکناس 2000 لیر سوریه

Syria 2000 Lira Pnew
40,000 تومان
كشور: سوریه کیفیت:UNC واحد پول: لیر سال چاپ: 2018 شماره کاتالوگ: new

اسکناس 1000 لیر سوریه

Syria 1000 Lira Pnew
25,000 تومان
كشور: سوریه کیفیت:UNC واحد پول: لیر سال چاپ: 2013 شماره کاتالوگ: new

اسکناس 500 لیر سوریه

Syria 500 Lira Pnew
20,000 تومان
كشور: سوریه کیفیت:UNC واحد پول: لیر سال چاپ: 2013 شماره کاتالوگ: new

اسکناس 200 لیر سوریه

Syria 200 Lira Pnew
15,000 تومان
كشور: سوریه کیفیت:UNC واحد پول: لیر سال چاپ: 2009 شماره کاتالوگ: new

اسکناس 100 لیر سوریه

Syria 100 Lira Pnew
12,000 تومان
كشور: سوریه کیفیت:UNC واحد پول: لیر سال چاپ: 2019 شماره کاتالوگ: new

اسکناس 50 لیر سوریه

Syria 50 Lira Pnew
10,000 تومان
كشور: سوریه کیفیت:UNC واحد پول: لیر سال چاپ: 2009 شماره کاتالوگ: new