اسکناس 20 سامانی تاجیکستان

Tajikistan 20 Somoni P25
160,000 تومان
كشور: تاجیکستان واحد پول: سامانی شماره کاتالوگ: 25 سال چاپ: 2018 با تصویر حکیم ایرانی ابن سینا کیفیت: UNC