اسکناس 10 نگلرتوم بوتان

Bhutan 10 Ngultrum P29
40,000 تومان
كشور: بوتان واحد پول: کیات شماره کاتالوگ: 29 سال چاپ: 2019 کیفیت:UNC

ست اسکناسهای بوتان

Bhutan Set 6pcs
400,000 تومان
كشور: بوتان واحد پول: کیات شماره کاتالوگ: 27-32 سال چاپ: 2013 - 2020 کیفیت:UNC

اسکناس 20 نگلرتوم بوتان

Bhutan 20 Ngultrum P30
55,000 تومان
كشور: بوتان واحد پول: کیات شماره کاتالوگ: 30 سال چاپ: 2013 کیفیت:UNC

اسکناس 1000 نگلتروم بوتان

Bhutan 1000 Negltrum P36
2,000,000 تومان
كشور: بوتان واحد پول: نگلتروم شماره کاتالوگ: 36 سال چاپ: 2016 کیفیت:UNC

اسکناس 5 نگلرتوم بوتان

Bhutan 5 Ngultrum P28
27,500 تومان
كشور: بوتان واحد پول: کیات شماره کاتالوگ: 28 سال چاپ: 2015 کیفیت:UNC

اسکناس 1 نگلرتوم بوتان

Bhutan 1 Ngultrum P27
25,000 تومان
كشور: بوتان واحد پول: کیات شماره کاتالوگ: 27 سال چاپ: 2013 کیفیت:UNC