اسکناس 1/2 دینار اردن

Jordan 1/2 Dinar P28
200,000 تومان
كشور: اردن واحد پول: دینار شماره کاتالوگ: 28 سال چاپ: 1995 کیفیت:UNC

اسکناس 1 دینار اردن

Jordan 1 Dinar P18
375,000 تومان
كشور: اردن واحد پول: دینار شماره کاتالوگ: 18 سال چاپ: 1975-1992 کیفیت:UNC

اسکناس 1/2 دینار اردن

Jordan 1/2 Dinar P17
275,000 تومان
كشور: اردن واحد پول: دینار شماره کاتالوگ: 17 سال چاپ: 1975-1992 کیفیت:UNC